^ Back to Top

Licznik wyjazdów 2024

Fałszywe alarmy  0
Miejscowe zagrożenia

14

Pożary

2

Łącznie

16

Historia

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu Brzosteckim została zawiązana w 1908 roku. Jednym z założycieli był Franciszek Grygiel. Powoził on także końmi w przypadku wybuchu pożarów. Z powodu dwóch wojen światowych, których fronty przetaczały się przez okolice Nawsia Brzosteckiego, zachowało się niewiele dokumentów opisujących dzieje jednostki z początków jej istnienia. Z nielicznych zapisków wiadomo jedynie, że jednostka OSP z Nawsia Brzosteckiego wzięła udział w uroczystej koronacji statuy Matki Bożej w Przeczycy, która odbyła się 15 sierpnia 1925 roku.

Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 roku na nowo zainicjowano działalność OSP w Nawsiu Brzosteckim. Odrodzenie jednostki możliwe było przede wszystkim dzięki zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców wioski, strażaków, którzy weszli w skład OSP. Początkowo jednostka nie posiadała żadnego sprzętu przeciwpożarowego. Dopiero z czasem zaczęto gromadzić sprzęt gaśniczy. Udało się pozyskać między innymi pompę gaśniczą. Zgromadzony sprzęt umieszczony został w drewnianej remizie strażackiej, którą samodzielnie wybudowali strażacy.

Mieszaniec Nawsia Brzosteckiego Pan Stanisław Madejczyk współpracując ze strażą organizował po wioskach przedstawienia. Za zarobione pieniądze kupione zostały mundury wyjściowe. W 1948 roku odbył się marsz jesienny do Pilzna, w którym strażacy z Nawsia Brzosteckiego zdobyli II miejsce. W tych latach powojennych działaczami byli: Eugeniusz Kania, Kazimierz Nylec, Adolf Jantoń, Bronisław Zięba, Władysław Zięba, Kazimierz Buczek, Franciszek Bieniek oraz Leopold Trojan. Po śmierci Franciszka Grygla w 1958 roku powożenie objął jego syn Jan Grygiel wraz z Franciszkiem Bieńkiem i Kazimierzem Buczkiem.

O rozwój jednostki OSP w Nawsiu Brzosteckim dbali też sami mieszkańcy wioski. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy 15 czerwca 1958 roku strażacy otrzymali pierwszą motopompę spalinową. Z tej okazji została zorganizowana specjalna uroczystość przy drewnianej remizie OSP Nawsia Brzosteckiego, na którą zaproszono mieszkańców wsi. Motopompę poświęcił wówczas ks. Łagodzki. Po uroczystości poświecenia odbyła się huczna zabawa.

Z biegiem lat powiększano dorobek lokalowy i sprzętowy. W 1989 roku na zebraniu sprawozdawczym druhowie podjęli uchwałę o rozbudowie remizy. Nowy budynek został oddany do użytku 20 maja 1990 roku. Tego samego roku zakupiono samochód marki Żuk-GLM, sfinansowany ze środków wsi i Urzędu Gminy Brzostek.

7 listopada 1992 roku jednostka OSP w Nawsiu Brzosteckim została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie i posiada osobowość prawną, numer rejestru 507/92.

Kolejny samochód udało się pozyskać w 1996 roku, był to wymagający remontu beczkowóz Star 29 GBM. Renowacji samochodu podjęli się sami druhowie, ponadto postanowili wybudować dla niego garaż. Prace budowlane i instalację elektryczną wykonali własnymi siłami w bardzo szybkim tempie. Wokół wybudowanego garażu zostało wykonane ogrodzenie, drogę wjazdową pokryto asfaltem. Inwestycja została pokryta ze środków Urzędu Gminy Brzostek oraz Rady Sołeckiej Nawsia Brzosteckiego. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie przekazała radiostacje, którą zamontowano w samochodzie Star. Pięciu druhów OSP w Nawsiu Brzosteckim zostało przeszkolonych w specjalności mechanik operator motopompy. W dniu 6 października 1996 roku dokonano uroczystego otwarcia remizy i przekazania wyremontowanego samochodu do użytku jednostki.

Bardzo pracowitym rokiem dla strażaków z Nawsia Brzosteckiego był rok 1997. Druhowie uczestniczyli jak zwykle w gaszeniu pożarów, nieśli pomoc w wypadkach drogowych, brali udział w corocznych gminnych zawodach strażackich. W czerwcu uczestniczyli w zabezpieczaniu wizyty Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto aktywnie zaznaczyli swoją obecność w działaniach prowadzonych podczas powodzi w miejscowości Wola Rogowska, gdzie w bardzo trudnych warunkach, często z narażeniem życia, pracowano przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych przy ujściu Dunajca do Wisły. Ofiarną pomoc druhów z jednostki OSP Nawsie Brzosteckie docenił Wójt Gminy Wietrzychowice, poseł na sejm RP Stanisław Kusior składając im podziękowania. Druchowie z Nawsia Brzosteckiego zaangażowali się także w usuwanie skutków powodzi w miejscowości Trzciana koło Limanowej.

W 1997 roku jednostka pozyskała nowy sprzęt, który sfinansowany został ze środków Urzędu Gminy Brzostek, Rady Sołeckiej Nawsia Brzosteckiego i sponsorów. Wyposażona została ona w agregat prądotwórczy, piłę motorową, sprzęt do cięcia metalu. Zamontowano również nowe oświetlenie w samochodzie Żuk.

Ważnym rokiem dla OSP w Nawsiu Brzosteckim był rok 1998. Z jego początkiem podjęto starania o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Warunkiem przyjęcia do systemu jest spełnienie przez zgłaszaną jednostkę wysokich warunków technicznych i sprawnościowych. Uznano, iż kryteria te w pełni spełnia OSP w Nawsiu Brzosteckim, w związku z tym 4 listopada 1998 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał akt włączenia jednostki do KSRG.

Uroczyste włączenie OSP w Nawsiu Brzosteckim odbyło się 28 listopada 1998 roku. W zorganizowanej z tej okazji uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie starszy brygadier Władysław Janik, Zastępca Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy aspirant sztabowy Józef Mądro, ówczesne władze gminne oraz gminne władze pożarnicze, reprezentanci OSP Brzostek. W komplecie stawili się członkowie OSP w Nawsiu Brzosteckim z seniorami na czele. Swój wkład w zorganizowanie uroczystości miały również żony strażaków, które przygotowały przyjęcie dla uczestników spotkania.

W dalszym ciągu jednostka dążyła do polepszenia bazy lokalowej i sprzętowej, czyniła starania o zakup średniego samochodu gaśniczego. W tym celu pozyskano od Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie 20 tys. Zł, natomiast od Zarządu i Rady Gminy Brzostek 110 tys. Zł. Za zgromadzone pieni?dz udało się zakupić samochód Star 244 GBA 2,5 20/10.

Uroczystość poświecenia nowo zakupionego samochodu zorganizowano 27 czerwca 1999 roku. Ojcami chrzestnymi byli: Ryszard i Cecylia Balasa, Krzysztof i Maria Kawalec, Kazimierz i Elżbieta Domaradzka oraz Jerzy i Władysława Kapała. W 2001 roku 11 lutego został podpisany aneks do umowy Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i utworzono jednostkę pięciominutową jako jedyną w powiecie dębickim do szybszego działania w akcjach ratowniczych. W 2001 roku strażacy z OSP Nawsie Brzosteckiego wzięli udział w walce i usuwaniu skutków powodzi w województwie podkarpackim. We wrześniu tego samego roku druhowie z OSP Nawsie Brzosteckiego zajęli drugie miejsce w Powiatowych Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych w Czarnej.

Jednostka OSP Nawsie Brzosteckie została także włączona do radiowego systemu selektywnego alarmowania Ochotniczej Straży Pożarnych, który został zainstalowany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

OSP Nawsie Brzosteckie brała również czynny udział przy budowie mostu w Skurowej. Strażacy pompowali wodę z rur i odmulali rury na których położona była górna część mostu, myli także wszystkie elementy.

Część oficjalna obchodów odbyła się obok remizy w Nawsiu Brzosteckim. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców, strażaków i kilkunastu pocztów sztandarowych z okolicznych jednostek w uroczystościach uczestniczyli m. In. Poseł Ewa Kantor, asystent posła Edwarda Brzostowskiego Zygmunt Żabicki, radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego Jan Pieniądz, Starosta Powiatu Czesław Kubek, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Niwa, księża rodacy z Nawsia i Brzostku oraz księża pracujący w parafii brzosteckiej z księdzem proboszczem na czele, radni, władze powiatowe i wojewódzkie PSP i OSP.

Z rąk Wójta Gminy Leszka Bieńka sztandar odebrał Władysław Tabasz, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który przekazał go na ręce druha Krzysztofa Zegarowskiego komendanta OSP w Nawsiu Brzosteckim. Odznaczenia sztandaru Złotym Medalem OSP, najwyższym odznaczeniem w pożarnictwie, dokonał brygadier Adam Bruch. W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim. Gości zabawiała też gwiazda estrady Iwona Niedzielska. Zorganizowana została także zabawa taneczna. Świąteczny obiad dla zaproszonych gości przygotowały gospodynie z Nawsia Brzosteckiego, żony i matki strażaków.

Ważnym wydarzeniem dla druhów z OSP Nawsia Brzosteckiego była wizyta delegacji strażaków ochotników z Belgii z miejscowości Puurs. Belgijscy strażacy odwiedzili jednostkę na Nawsiu Brzosteckim w czasie ich pobytu na terenie powiatu dębickiego w dniach od 28 maja do 1 czerwca 2003 roku. Przybyli oni do Polski w ramach współpracy strażaków z PSP w Dębicy. Na przykładzie jednostki OSP w Nawsiu Brzosteckim strażacy z Belgii mieli możliwość zapoznania się z organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Nawiązana w 2003 roku współpraca miedzy obiema jednostkami zaowocowała w marcu 2007 roku przekazaniem od strażaków z Puurs jednostce OSP Nawsia Brzosteckiego samochodu gaśniczego. Strażacy otrzymali samochód po swojej wizycie u belgijskich kolegów w lutym tego samego roku.

W 2004 roku OSP zakupiła ze swoich środków samochód Volkswagen SLRT, który jest w pełni przystosowany do ratownictwa drogowego. Dotychczas używany przez strażaków z Nawsia Brzosteckiego start samochód marki ŻUK, został przekazany OSP Januszkowice-Działy, jednostce, która dotąd nie miała żadnego pojazdu. W dniu 8 lutego 2004 r. przed zebraniem sprawozdawczym ks. Proboszcz Jan Cebulak dokonał uroczystego poświęcenia samochodu, na którym obecni byli: wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek, Komendanci Powiatowi PSP z Dębicy i Jasła oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Dębicy. Zaproszeni goście wzięli też udział w zebraniu sprawozdawczym OSP.

W tym samym roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przekazała jednostce OSP w Nawsiu Brzosteckim samochód marki Polonez SOP. Dwa lata później czyli 2006 r. KPPSP w Dębicy przekazała Star 266 podnośnik SH 18, który służy do prowadzenia akcji na wysokości. Z tego miejsca chcieliśmy podziękować Komendantowi Powiatowemu PSP w Dębicy mł. brg. Wojciechowi Buszkowi.

Obecnie jednostka posiada samochody: Star 244 GBA 2.5/20/10, Volkswagen SLRT, Star 266 podnośnik SH18, DAF/GBA 2/48, Polonez SOP. Samochody gaśnicze wyposażone są również w sprzęt ratownictwa technicznego. Ponadto jednostka wyposażona jest w 6 radiotelefonów Motorola, piły do drewna Husqvarna, szlifierkę kątową, 3 zestawy prądotwórcze z masztem oświetleniowym i reflektorami przenośnymi, nożyce tnąco-rozpierające Lukas, poduszki pneumatyczne Sawa, łączność bazową z PSK w Dębicy, selektywne wywoływanie, aparaty do oddychania Auer. Jednostka OSP Nawsie Brzosteckie wyposażona w samochód STAR 244 i jednostronne hydrauliczne pługi do odśnieżania stanowi doskonałe uzupełnienie sprzętu drogowego, który wykorzystywany jest na co dzień do od?nieżania dróg w gminie Brzostek. Samochód jest również wykorzystywany do dowozu wody pitnej na terenie gminy. Samochód ma dopuszczenia dowozu wody pitnej przez Dębicki Sanepid jako jedyny w powiecie.

OSP w Nawsiu Brzosteckim wielokrotnie brała i nadal bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy, powiatu, a nawet województwa. Od kilkunastu lat jest jednostką prężnie działającą na terenie gminy Brzostek, o czym świadczą choćby czołowe lokaty na zawodach gminnych, rejonowych i wojewódzkich.

Druhowie z jednostki OSP Nawsia Brzosteckiego chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych na terenie gminy, swoją pomocą i obecnością uświetniają uroczystości w Kościele Parafialnym w Brzostku. Aktywnie uczestnicząw życiu swojej wsi, gminy, powiatu, województwa.